Jarosław Kościelny

Po publikacji na Biuletynie Informacji Publicznej CBA, postanowiliśmy się przyjrzeć wybranym elementom Sprawozdania Finansowego za 2019 r. wybitnej służby specjalnej. Ona to – podobno – jak mało kto zna się na finansach i prawie gospodarczym. Świadczyć o tym mają nieustanne komunikaty o  sukcesach (z reguły wątpliwych) prowadzone za pomocą konta na Twitterze @CBAgovPL, @StZaryn.

W Bilansie w pozycji A.II.2 środki trwałe w budowie na początek okresu widnieje kwota 5 344 938,04, natomiast na dzień kończący rok obrotowy kwota 12 446 038,20.

Na stronie 6 opublikowanej Informacji Dodatkowej widnieje tabela z cyframi 0,00 – koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Dla mało wtajemniczonych dodajemy, że punkt ten jest obligatoryjnym do wykazania, czyli CBA w swoim sprawozdaniu złamało ustawę o rachunkowości.

Mowa o tym jest w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy również wskazać, że jest to pozycja spełniająca tzw. zasadę istotności, bowiem stanowi 7,26 proc. sumy bilansowej.

Należy również wskazać na str. 5 informacji dodatkowej i 2 tabele na niej zamieszczone:

– dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

– łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonychprzez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

W pozycji rezerwy na postępowania sądowe widnieje kwota 0,00, podobnie jak w pozycji nieuznane roszczenia wierzycieli.

Powyższe dane mogą wyczerpywać znamiona czyny zabronionego, który został stypizowany w art. 231 i 271 Kodeksu Karnego, nie wspominając o przepisach penalizacyjnych zawartych w samej ustawie o rachunkowości!

Z posiadanych informacji wynika, że CBA przed 30 marca 2020 r. (data sporządzenia sprawozdania finansowego) miało pełną świadomość co najmniej o kilku sprawach, które znajdą swój finał w sądzie i dotyczą działań CBA roku 2019, jak i poprzednich. Z racji liczby dokumentów, które posiadamy będą one przedmiotem następnego artykułu w Służby Specjalne Bez Cenzury.

Bardziej ciekawa jest jedna pozycja A.II.1.1.4 – środki transportu. Patrząc tylko na tę pozycję widać wzrost w ciągu roku obrotowego. Przyglądając się natomiast informacji dodatkowej na str. 2 – szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacjiwartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego–podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lubumorzenia w kolumnie nabycia widnieje kwota 7 700 547,70 zł. Przeglądając ogłoszenia dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej oraz portalu zakupowym CBA można znaleźć 4 ogłoszenia o zamówieniach na pojazdy. W pierwszym jest informacja o udzieleniu zamówienia, natomiast w trzech kolejnych jest tylko informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.W związku z tym nie wiadomo, czy te 3 zamówienia zostały udzielone lub postępowania te zostały unieważnione. Zakładamy jednak, że zamówienia zostały udzielone i wykonane.

  1. Zadanie 1 –3.473.243 zł brutto (2.823.774,80 zł netto)

Zadanie 2 – 2.779.186 zł brutto (2.259.500,81 zł netto)

  • Część 1 – 259.800,60 zł brutto (211.220,00 zł netto)

Część 2 – 274.900,00 zł brutto (223.495,93 zł netto)

Część 3 – 116.900,00 zł brutto (95.040,65 zł netto)

Część 4 – 286.848,30 zł brutto (233.210,00 zł netto)

  • 318.570,00 zł brutto (259.000,00 zł netto)
  • 110.946,00 zł brutto (90.200,00 zł netto)

Sumując te zamówienia wychodzi, że CBA kupiło samochody za 7.620.393,90 zł brutto (6.195.442,19 zł netto). Suma ta nie zgadza się z wartością wpisaną w kolumnie nabycia przywołanej informacji dodatkowej. Zasadnym jest postawienie pytania:czy CBA kupuje środki transportu po cichu bez przetargu?Czy podaje nieprawdziwe kwoty w Sprawozdaniu Finansowym?

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejsze Sprawozdanie Finansowe zostało przekazane do Ministerstwa Finansów. Niestety nigdzie nie można znaleźć informacji czy zostało ono odrzucone jako wadliwe, z racji wskazanych rażących błędów.

Nic dodać, nic ująć – mimo, że Pan Samochodzik został awansowany do Fabryki Gwoździ, obyczaje pozostały, a niektórzy ludzie rozwijają się tak jak papier toaletowy.

Jako Wujek Dobra Rada, radzę – poproście Zbigniewa Ziobrę i Łukasza Szumowskiego, aby pomajstrowali przy nowelizacji specustawy COVID-19 i korzystając z zapisu art. 15w wyłączyli Wam odpowiedzialność w 2019 r. W końcu to tylko pieniądze publiczne i znacznie mniejsze niż z historii 5-10-15 w funduszu operacyjnym.

Pozostając w nadziei na szybki komentarz Stanisława Żaryna typu „ty ruska onuco” lub „prokremlowscy dziennikarze”, życzę miłej niedzieli.

Ciąg Dalszy Nastąpi…

Jarosław Kościelny

Pokaż więcej Redakcja
Pokaż więcej w  Aktualne

Zobacz też

Archaiczność i niekompetentność. Były szef AW o problemach służb po rządach PiS

Jak odtworzyć polskie służby? Jakie są największe problemy polskich służb specjalnych po 8…